تبلیغات
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه - وظایف مدیریت
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

وظایف مدیریت

لوترگیولیک: 1.برنامه ریزی 2. سازماندهی 3.به کار گماردن 4. هدایت 5. هماهنگ کردن 6. گزارش دادن 7. بودجه بندی

برچ: 1. برنامه ریزی 2. کنترل 3.همامنگی 4. ایجاد انگیزه

هنری فایول: 1. برنامه ریزی 2. سازماندهی 3. هدایت 4. کنترل 5. همامنگی


جورج موریس : 1. برنامه ریزی 2. سازماندهی 3. هدایت 4. استخدام 5. کنترل

نظر جورج موریس در خصوص عناصر مدیریت در سطوح مختلف مدیریت وسعت و میزان انجام هر یک از وظایف مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت ،استخدام ،کنترل) در سطوح مختلف مدیریت تفاوت دارد.
مدیران عالی فعالیت بیشتری صرف برنامه ریزی و سازماندهی و فعالیت کمتری صرف هدایت میکند میزان فعالیت در مورد کنترل تقریبا در سطوح مختلف مدیریت ثابت به نظر میرسد. اندازه های موجود در این شکل را نمی توان در مورد همه فعالیتها به کار برد.

ارسال توسط سالار افتاده

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان