تبلیغات
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه - واحد سازی
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

واحد سازی:

 ترتیبی است که د ر آن مشاغل و فعالیت ها در گروههای منطقی طبقه بندی شده و هر گروه در بخش و واحدبزرگتری ترکیب میشود تا کل سازمان را شکل دهد.

واحد سازی یا سازماندهی سنتی ، روشهای طراحی واحد سازی سنتی سازمانی:

1/ سازماندهی یا واحدسازی بر اساس وظیفه : در این روش واحدهای سازمانی را بر مبنای وظایف سازمانی طراحی و ایجاد میشود به عبارت دیگر برای گروهبندی مشاغلی است که با یک وظیفه سازمانی یا مهارتی تخصصی می طلبند مانند بازاریابی ، امور مالی ، کار گزینی ، تدارکات ، برنامه ریزی و...

 

3/ سازماندهی یا واحدسازی بر اساس تعداد: روشی است که در ارتش های قدیم و سازمانهای قبیله ای رایج بودهع و امروز روشی کهنه و قدیمی به شمار می آید این روش از سازماندهی افراد برای انجام کار مشابه و یکسان زیر نظر یک مدیر یا فرمانده تحقق پیدا میکند و در آن اینکه افراد چه کار باید انجام دهند کجا  و با چه وسیله ای کار کنند اهمیت ندارد بلکه اهمیت آن در تعداد افرادی است که درآن مجموعه در گیر شده اند.

4/ سازماندهی یا واحدسازی بر اساس ناحیه ی جغرافیایی یا منطقه ای :

در این روش فعالیتهای سازمان در هر منطقه و یا ناحیه گروهبندی شده وقت نظر یک مدیر قرار میگیرد.

5/ سازماندهی با توجه به نوع مشتری : مبنای اصلی دسته بندی فعالیتهای در این نوع سازماندهی مشتری است که با توجه به نوع فعالیتهای سازمان شناسایی میشود این نوع طبقه بندی را معمولا از رده های میانی به پایین مورد استفاده قرار میدهند.

6/ سازماندهی بر مبنای نوع بازار : در این روش سازمان را بر اساس بازارها یا مجاری بازار یابی تقسیم بندی میکنند و بر بازاریابی و کارآمد کردن مجاری یا راههای ارتباطی به بازار تاکید میشود.

7/ سازماندهی بر مبنای زمان فعالیت: دسته بندی فعالیتها بر مبنای زمان مانند استفاده از کارکنان به صورت

8/ سازماندهی بر مبنای فرآیند تولید: واحدسازی بر اساس مراحل اصلی فرآیند که برای تولید محصولات و خدمات به کار رفته است.

9/ سازماندهی بر مبنای فراگرد: در این روش فعالیتهای سازمان را با توجه به فراگرد تولید یا وسایل مورد نیاز برای تولید دسته بندی میکنند.

ارسال توسط سالار افتاده

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان