تبلیغات
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه - برنامه ریزی
جزوات مبانی سازمان و مدیریت استاد زنگانه

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1392

برنامه ریزی:

**برنامه ریزی واژه ایست که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و یافتن تعریفی واحد برای آن بسیار مشکل است.

 برنامه ریزی یکی از مهمترین وظایف مهم مدیران است **

برنامه ریزی به عنوان یک عمل اگر هدفدار نباشد پوچ و تو خالی است**

**برنامه ریزی اصولا تلاشی است برای برآورد پیشاپیش چگونگی تحقق یک هدف

**برنامه ریزی عبارت است از تعیین و مشخص کردن هدف و راههای رسیدن به آن

**برنامه ریزی یعنی: از پیش تصمیم گرفتن برای اینکه چه کار کنیم در چه صورت و بدست چه کسی صورت پذیرد


** برنامه ریزی چهار چوبی وحدت بخش بدست میدهد. یعنی واحدهای مختلف سازمان در تحقق هدفها مشارکت میکند لذا از هرج و مرج و تکرویها جلوگیری به عمل میآید

** برنامه ریزی فرصتها و خطرها را مشخص میکند یعنی برنامه ریزی نمیتواند خطرهای ناشی از تصمیم گیری را بطور کامل از میان ببرد. اما میتواند  به تشخیص فرصتها و خطرهای بلقوه کمک کند و زیانهای ناشی از آنها را به کمترین حد ممکن برساند.

** برنامه ریزی معیاریست برای عرضه عملکرد یعنی یک برنامه مفید آنچه را که باید انجام شود معین میکند.

**برنامه ریزی عبارتند از طراحی عملیات برای موضوعات از پیش تعریف شده

** برنامه ریزی تلاشی است آگاهانه برای اتخاذ تصمیمات مهم به منظور دگرگونی وضع موجود به وضعیت مطلوب


** برنامه ریزی : فعالیتی است عمومی برای رسیدن به اهداف

** برنامه ریزی عبارتند از تهیه توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب در حداقل زمان با حداقل هزینه ممکن

** برنامه ریزی یک فرایند خردمندانه است و پلی است میان جایی که میخواهیم باشیم و جایی که هستیم

** برنامه ریزی تصویر روشنی از هدف ابزار مورد نیاز نوع فعالیت و روشهای مناسب جهت رسیدن به هدف است

اهمیت برنامه ریزی:

** برنامه ریزی تعیین جهت میکند یعنی مشخص میکند که چه کاری و چگونه باید انجام شود

 

هدف های برنامه ریزی

1/  افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیتها

2/ اقتصادی بودن فعالیتها

3/ تمرکز بر روی هدف و دوری از تغییر مسیر

4/ فراهم آوردن ابزاری برای کنترل

محاسن برنامه ریزی

1/ عدم تاخیر در جریان کار

2/ داشتن روابط حسنه با سایر سازمانها

3/ استفاده کامل از مواد اولیه، تجهیزات ، منابع و وسایل موجود

4/ آگاهی دائم از جریان کلی کار

5/ استحلاک کمتر وسایل

6/ هماهنگی بین کار فردی و جمعی

7/ داشتن حداقل ضایعات

8/ تاثیر مثبت کار در سلامتی و بهداشت

9/ اتخاذ راههای جلوگیری از اتلاف وقت و اصراف اموال و تجهیزات

10/ اتخاذ نزدیکترین راه و صرفه جویی در هر چیزی

11/ رعایت مقررات و رویه هایی که مربوط به کارکنان میباشد

معایب عدم برنامه ریزی

1/ مخارج بیشتر

2/ محصول کمتر

3/ عدم رضایتمندی مشتری و ارباب رجوع در روابط اجتماعی

4/ وجود تقاضاهای ناموجه

5/ نبود یا کمبود منابع

6/ نبود یا کمبود وسایل

7/ وجود محیطی آکنده از سوتفاهمات و شک و تردید

8/ نبود یا کمبود کارکنان متخصص و ماهر

9/ کار نامطلوب

10/ حوادث و تصادفات بخصوص در کارهای فنی

11/ به کارگیری مواد و وسایل نامرغوب

12/ استفاده غلط از منابع و افراد

انواع برنامه ریزی

نوع اول : از نظر تصمیم گیری: در مقیاس تصمیم گیری به سه سطح اصلی راهبردی، تاکتیکی ، عملیاتی تقسیم میشود.

1/ برنامه ریزی راهبردی : چهار چوب برنامه ها در تمام سطوح و شامل اهداف و اقدامات اساسی در بلند مدت میباشد.

2/ برنامه ریزی تاکتیکی : مشخص کردن هدفهای میان کار و انتخاب ابزارهای لازم برای تحقق آنها را در میان مدت مورد نظر قرار میدهد.

3/ برنامه ریزی عملیاتی : شامل گامهای ویژه یا اقدامات مشخص برای انجام فعالیتهایی است که به اهداف مشخص نائل آییم.

نوع دوم: از نظر محتوایی و موضوعی :برنامه ریزی از نظر محتوایی و موضوعی بسیار متنوع و گوناگون بوده مانند برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی...

به طور کلی میتوان برنامه ریز را به دو نوع کلی دسته بندی کرد دسته اول برنامه ریزی عمومی و دسته دوم برنامه ریزی کالبد

برنامه ریزی عمومی: تمام امور و فعالیتهای جامعه را در بر میگیرد هدف این برنامه ریزی رسیدن به توسعه رشد رفاه و عدالت اجتماعی یا قدرت ملی و سیاسی است.

برنامه ریزی کالبدی : برای انجام برخی از امور نیاز به طرحها و نقشه های کالبدی امری اجتناب ناپذیر میباشد چرا که توسعه و ساماندهی شهرها و روستاها و ... به طرحهایی نیاز دارد که ترکیب و ترتیب منظم کارها در آنها مشخص شده باشد در این زمینه ها با استفاده از برنامه ریزی های کالبدی فرآیند انجام اقدامات و ترتیب زمانی آنها روشن میشود.

 نوع سوم : از نظر زمانی :انواع برنامه ریزی از نظر زمانی به سه دوره بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت تقسیم میشود.

برنامه ریزی بلند مدت : جزئیات کار به ندرت مشخص شده و فقط چهار چوب کلی برای انجام فعالیتها تعیین میشود.

برنامه ریزی میان مدت: در چهار چوب برنامه ریزی بلند مدت و در راستای تحقق اهداف کلی آن صورت می پذیرد چرا که در برنامه ریزی بلند مدت اهداف کلی مد نظر است در برنامه ریزی میان مدت راههای رسیدن به این اهداف پیگیری میشود.

برنامه ریزی کوتاه مدت: در برنامه ریزی کوتاه مدت در چهار چوب برنامه ریزی میان مدت و با قابلیت اجرایی بیشتر و بهتر انجام میگیرد.

نوع چهارم: از نظر اهداف: برنامه ریزی در رابطه با اهداف به دو دسته برنامه ریزی بر اساس اهداف کلی و خاص تقسیم میشود

نوع پنجم : از نظر مرامی :

برنامه ریزی متمرکز : دولت تمامی وسایل تولید کالا و خدمات و کاربرد آنها را در مالکیت و اختیار خود دارد. در نتیجه واحدهای تولیدی و خدماتی مستقل و بازار آزاد وجود ندارد.

نیمه متمرکز : در این وضعیت تعادل و تولید کالا و خدمات توسط دولت برنامه ریزی و کنترل میشود و واحدهای تولیدی دارای آزادی نسبی هستند.

برنامه ریزی مختلط: در این شکل هر بخش خصوصی و عمومی فعال هستند و دولت موسسات تولید کالا و خدمات اساسی مانند راه آهن ، ذوب آهن ، بانکها ، بیمه ، نفت و گاز و.... را به عهده  گرفته و موسسات فردی را به بخش خصوصی واگذار میکند.

برنامه ریزی ارشادی : دولت تنها از راه سیاست گذاری به ارشاد آنها میپردازد

برنامه ریزی موضوعی یا موردی: دولت نه سیاست گذاری میکند و نه دخالت

نوع ششم: از نظر مقیاس : 1/ برنامه ریزی ملی 2/ منطقه ای

فرآیند برنامه ریزی :

1/ مشخص کردن ماموریت و وظیفه ها

2/  آگاهی از فرصتها

3/ تعیین کردن هدفها

4/ آینده نگری و تنظیم سیاستها

5/  تعیین اولویت ها

6/ تنظیم برنامه اصلی و پشتیبانی است.

 

فنون برنامه ریزی:

 فن بازنگری و ارزیابی برنامه

ازنظر جدول زمانی به دو گروه 1. نمودار گانت 2. شبکه پرت تقسیم میشود

توضیح نمودار گانت : یکی از ساده ترین روش های برنامه ریزی استفاده از نمودار گانت میباشد نمودار گانت از دو محور تشکیل شده است 1. محور افقی  2. محور عمودی

برروی محور افقی زمان برحسب ساعت ، ماه ، روز ، سال نشان داده میشود و محور عمودی شرح وظایف و مراحل انجام کار و هر مربع یا مستطیل نشاندهنده یک فعالیت میباشد نمودار گانت اگر چه ساده و آسان میباشد اما به کار گیری آن در پروژه های کوچک و متوسط میتواند یک کارایی خوب را داشته باشد.

مثال : یک پروژه کوچک ساختمانی

1/ تهیه جواز (مدت 15 روز)

2/ تهیه نقشه ( مدت 1 ماه)

3/ گود برداری( مدت 45 روز )

4/ سفت کاری ( مدت 1 ماه )

5/ تاسیسات ( مدت 45 روز)

6/ نازک کاری ، نقاشی و ...( مدت 3ماه و 15 روز)
ارسال توسط سالار افتاده

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان